Category: DEFAULT

2 Oct, 2012

Dorus - De Lijnbaan (Vinyl)

Staat van het item : anders zie omschrijving artiest : dorus titel : grote honig luisterwedstrijd produktspecificatie formaat :. Mies van speculaas 2. Dorus bij de marine. In mooie staat. Verzendkosten voor koper. Plaatje met middenstukje prima, labelhoesje vragen? Mail gerust! Nederlandse persing uit op philips jf single in zeer goede staat hoesje in zeer goede staat zie scans porto 3,65 eur. Mooie single, verz. Op mijn ouwe regenjas 1. Dorus - ik zou honderd willen worden ep 4nrs lees ook de voetnoot met middenstuk,enkele lichte gebruikersspoortjes alleen ve.

Deze single ziet er keurig uit. Compleet met plastic beschermhoesje. Vraag nu vrijblijvend om een lijst van al mijn vinyl singles. Dorus - ik zou honderd willen worden, alleen maar om te zien - liedjes en conferences van dorus a1 ik zou honderd willen worden, a. Vraag nu vrijblijven om een lijst van al mijn vinyl singles. Vinyl: in goede staat hoes: zie bijgaande scan.

Bieden vanaf de vraagprijs a. Ik reageer niet op biedingen onder de vraagprijs. Dorus single: figaro - op m n ouwe regenjas met orkest o. Wat uw schoondochter zegt, is natuurlijkonzin. Indien u overlijdt en er ziteen overwaarde in uw koopat en erzijn geen andere schulden , dan laatu een op die tijd te bepalen bedrag naaan uw erfgenamen waarschijnlijkuw kinderen.

Er kan inderdaad eenperiode ontstaan dat uw erven nietdirect over uw nalatenschap kunnenbeschikken, waardoor uw begrafenis-of crematiekosten wellicht moetworden voorgenancierd door hen ofdoor een bank. Gezien wat u nalaat,moet dat echter geen probleem zijn.

Bovendien komt de uitvaartverzekeringnog tot uitbetaling. Mocht u nog nader vast willen leggenwaaraan en aan wie u uw nalatenschapwilt toebedelen, dan raden we u aaneen testament op te laten maken. Ukunt daarvoor eerst advies vragen aaneen notaris. Krijgt u een medebewoner dan heeftdat enorme gevolgen voor uw huurtoeslag. Immers die wordt dan lager ofverdwijnt zelfs helemaal vanwege hetdelen van de huurkosten. Voor uw uitwonende studienancieringheeft het geen gevolgen.

Fiscale zakenSuccessierecht is ietsanders dan F-aangifteIk moet een aangifte successierechtinvullen voor een overleden schoonzus. Het gaat erom wat ik bij de aangiftekan aftrekken en wat er moet wordenbijgeteld voor het successierecht? Erzijn nog kosten aan de orde als hypotheekrente,begrafeniskosten, courtagevan de makelaar, gemeentelijke hef- ngen, reiskosten voor ziekenbezoek,giften aan buren voor mantelzorg,geld voor helpers bij verhuizing enhuur verhuiswagen.

Voorts zijn er nogrestituties ontvangen van de energieleverancier,verzekeringen en inkomstenbelasting. Allereerst moet u wel uit elkaarhalen successierechten en de laatsteafrekening inkomstenbelasting vande overledene. Successierechtenbetalen eventueel nabestaanden overde verkrijging krachtens erfrecht. Udoelt waarschijnlijk op de afrekeninginkomstenbelasting na overlijden aangiftebiljetF voor de erven.

Daarvoorgelden de normale aftrekposten o. De makelaarsprovisie courtage is - ookbij levende eigenwoningbezitters - nietaftrekbaar; alleen nancieringslastenzoals hypotheekrente, erfpachtkostenen hypotheekaktekosten.

Gemeentelijkehefngen zijn ook niet aftrekbaar zijn al verrekend in het huurwaardeforfait. Reiskosten voor ziekenbezoekzijn onder bepaalde voorwaarden welaftrekbaar bij de buitengewone lasten,maar dat geldt voor de mensen die dereiskosten hebben gemaakt waarschijnlijkdoelt u op uzelf en anderefamilieleden. Giften aan de buren zijnniet aftrekbaar, wel aan door de scuserkende instellingen.

Verhuiskosten zijnvoor een particulier ook niet aftrekbaar. De restituties die de overledene nogheeft gekregen komen bij haar of zijnvermogen en worden eventueel weermet successierechten belast bij deverdeling ervan aan de erven.

Indien u er niet uitkomt om de F-aangiftete doen, dan raden wij u aan eendeskundige in te schakelen. ConsumentenzakenVerkeerd prijskaartjebij dure fles wijnIn een goede en kwalitatieve supermarkthing bij het schap van dureessen wijn een prijskaartje waaropstond dat een Grand Cru St.

Dit is een kwestie die per situatie kanverschillen. Veel mensen denken datals een winkelier bij het opgeven vaneen prijs een fout in de folder of in dewinkel maakt, dat ze dat artikel danook voor die prijs kunnen opeisen. Datis alleen het geval als het niet om al tegrote fouten gaat. U als kenner van goedewijnen had kunnen weten dat deze esniet voor deze prijs kan worden gekocht,zeker niet als er ook niet bijstaatdat het om een speciale aanbiedinggaat.

Gazelle, Sparta en Giant en helpenu graag met het maken van uw keuze welke fiets het beste bij uw wensen past. Onze unieke service:U wordt gratis opgehaald enthuisgebracht na telefonischeafspraak! Bel Bergselaan D, Rotterdamwww. High tea,Koffietafel en al uw andere bijeenkomsten.

Salades en Hapjes ook voor thuis Telefoon: , mobiel www. In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererendbedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwewoonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?

Daarnaast dragen wijde zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veilinghuizen,antiquariaten en goede doelen. Algemene afspraaklijn — 41 11 Bereikbaar tussen 9. Geef die ander de kans om jou teontmoeten! Dan komen wij naar u toe. Vanaf heden behandelen wij ook mensen thuis. Dus waarom nu nog twijfelen? Euro Hair Kapsalon isgespecialiseerd in hetkappersvak. Alle haartypeszijn welkom.

Wij weten wat uw haarnodig heeft en wijadviseren u graag. Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:Watergolven norm. Want in Rotterdam berekenen wij gee nr eiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met onsopnemen!

Tot verzorgde dit koor onderverschillende dirigenten wekelijks hoogmissen met wisselendgregoriaanse en vaste gezangen. In stopte de groei vanjonge mannelijke zangers en tegelijkertijd werden de vrouwenactiever op het gebied van kerk en kerkzang. Weet je nog Door de terugloop van het aantal zangersbij DCBO ontstond de gedachtehet mannenkoor om te vormen tot eengemengd koor, wat uiteraard consequentieshad voor het repertoire.

Ditmoest totaal worden omgezet. In nam het aantal mannelijkekoorleden verder af en een aantal vrouwengaf aan als vrouwenkoor verderte willen gaan, om de voortgang vankoorzang te garanderen. Dit koor wildevoortgaan in de traditie van de kerk,maar ook vernieuwen. Dat wil zeggenzowel Latijnse missen, gregoriaans,Nederlandse missen, meerstemmigestukken als ondersteuning bijvolkszang. Vanaf 15 oktober zetten bijnadertig vrouwen zich wekelijks in ommuziek te maken.

Er is binnen het kooreen grote stabiliteit, die het koor uitstraalttijdens de eucharistievieringenen woord- en communiediensten. DCBO wil het aantal leden graaguitbreiden. U hoeftgeen koorervaring te hebben, hetkunnen lezen van muzieknoten is geenverplichting en ook leeftijd speeltgeen rol.

Ons jongste lid is 44 jaar, onsoudste lid 87 en het langste lidmaatschapdateert van Onze vaste repetitieavondis op donderdag van Ubent van harte welkom! Kruisvinding, Beukendaal 2, LG Rotterdam. Tevens hebben wijjaarlijks een leuke reis.

Voor het najaar van hebben wijeen jubileumconcert in de planning. Voorzitter: mevrouw J. Hagenaars De maag produceert maagzuur,dat nodig is voor devertering van het voedsel. De maag is zelf gelukkig bestand tegenhet maagzuur, mits de maag zelfgezond is.

Dit geldt bijvoorbeeld nietvoor de slokdarm, die tussen de keelen de maag zit. Normaal gesprokenkomt er ook geen maagzuur in deslokdarm, doordat het voedsel vanboven naar beneden gaat. Slechts bijbraken wordt de omgekeerde wegbewandeld.

Sommige mensen hebben een breukin het midde nr if, het peesblad tussende buik- en de borstholte. Een deelvan de maag zit dan in de borstholtewaar de druk lager is dan in de buik,zodat de maaginhoud gemakkelijkomhoog kan komen in de slokdarmmet alle gevolgen vandien. Zijkunnen last hebben van brandendmaagzuur. Er zijn echter ook mensenmet een midde nr ifbreuk die daar geenlast van hebben en mensen zondermidde nr ifbreuk die toch last hebbenvan brandend maagzuur.

Als het maagzuur in de slokdarmkomt gedurende langere tijd zal hetslijmvlies van de slokdarm, met namehet onderste deel, veranderen. Navele jaren kan het zelfs kwaadaardigontwikkelen en kan er kanker van deslokdarm ontstaan. Daarom is het gewenstdat er bij chronisch zuurbrandeneen gastroscopie wordt gedaanwaarbij de maag- darm en leverartsde slokdarm, maag en twaalfvingerigedarm van binnen kan bekijkenen zo nodig een weefselonderzoekkan laten doen door de patholooganatoom. De slokdarm kan ook beschadigdraken bij vergiftiging met zuren oflogen en door bepaalde medicijnen.

Roken en alcohol zijn ook schadelijkvoor de slokdarm. Het komt somsvoor dat zuurbranden via een heleandere klacht wordt ontdekt. De liggende houding is ideaal voor hetontstaan van zuurbranden.

Het kan echter zijndat er alleen maar klachten zijn vannachtelijke benauwdheid, waarbijmen soms denkt te zullen stikken.

Bijafwezigheid van hartfalen, asthma,copd of zogenaamde apnoe moet erdan snel gedacht worden aan gastricasthma. Hierbij wordt er zoveelmaagzuur geproduceerd dat, indienook aan andere voorwaarden wordtvoldaan, er een golf maagzuur totvoorbij het begin van de slokdarmkomt en dan ook in de luchtpijpterecht komt.

Dit leidt tot acutehevige benauwdheid. Het gebruikvan alcohol en tabak dient dan teworden ontraden en medicijnen diede productie van maagzuur remmenzijn gewenst. Vol verwachting, want het was immers 60 jaar geleden dat deTweede Wereldoorlog eindelijk was afgelopen en wie hadden daar in harder naaruitgekeken dan juist de Rotterdammer s?

Jammer,Rotterdam, een gemiste kans! In mijn herinnering waren de 5meifeesten in mijn jeugd wel evenanders. Dat was een ramp indie tijd, want er was immers nietste krijgen!

Ik was nog een baby,maar het verhaal is jarenlang elke5e mei in geuren en kleuren verteldbij ons thuis en elke keer opnieuwwas mijn moeder boos en had mijnvader weer plezier bij de herinneringalleen al. In deed ik, vier jaar oud, meemet een verkleedwedstrijd of washet een feestelijke optocht? Aan mijn gezichtte zien was dat zeer tegen mijn zin.

Ik won de eerste prijs als boerinnetjemet mijn witte klompjes, demooie kap en het juk met de emmertjes. Onder een juk lopen wastoen al niets voor mij. Naarmate ik ouder werd verdwenende kale plekken en de bouwputten. Er kwamen nieuwe putten.

Nu voor de Metro. Goed gepoetste damesschoenenworden vies en zitten binnende kortste keren vol zand. Nee, dat doen Rotterdammer sniet meer zo gauw. Werken,des te harder! Cora M. Okhuizen — Zuurveld. Helaas is verdere Rotterdamse inbrengin de laatste jaren nogal mager gebleven. In stondFeyenoord weliswaar nog in de nale, maar daarin ginghet roemloos ten onder tegen Utrecht Toch hebbende Rotterdamse clubs in het verleden wel degelijk nationalebekersuccessen gekend en dat soms uit onverwachtehoek.

Vijfenveertig jaar geleden was hetSparta dat met de eer ging strijken. Op 20 juni werd op eigenterrein gewonnen van het De lftseDHC, dat op dat moment in deeerste divisie uitkwam. Niet dathet daardoor een gemakkelijkeoverwinning voor de Kasteelherenwerd.

Voorgood-old Van Ede was het dubbelfeest. Voor de wedstrijd werd hijgehuldigd voor zijn ste wedstrijdbij Sparta en na aoop mochthij als aanvoerder de KNVB-Bekerin ontvangst nemen. Tonny vanEde speelde bijna zeventienjaar in het keurkorps van Sparta. Alleen de legendarische Bok deKorver speelde langer voor Sparta1. Hijspeelde tweemaal voor het NederlandsElftal.

Overigens was een voetbaljaarvoor Rotterdam om nooitte vergeten. Voor Sparta was deze bekerwinstwonderlijk genoeg pas de tweedein haar geschiedenis. In werdde bokaal voor het eerst gewonnenin de eindstrijd tegen Volendam Het was een titel met glans,want in de kwartnale werd PSVen in de halve nale Feyenoord opzijgezet.

En hoezit het eigenlijk met de bekeravonturenvan andere bekende Rotterdamseclubs, zoals Excelsior enXerxes? Beide wisten eenmaal denale te bereiken, maar verlorendeze. Nee, dan VOC. De ze Rotterdamsefusieclub stond in en alle jaren in de nale.

Toegegeven moet wordendat de bekerstrijd vroeger lange tijdin minder aanzien stond en niet allejaren werd gespeeld.

En dan CVV niet te vergeten! Wiekan zich nu nog voorstellen dat declub — nota bene als tweede-klasser- in de nationale bekerwon? Het gebeurde toch echt! Dat Van der Steen en Van Oyende Charloisse doelpuntenmakerswaren, weet natuurlijk helemaalniemand meer. Tevens beschikken wijover een grote afdeling tijdschriften.

Winkelcentrum Binnenban 97, Hoogvliettel. Rellen breken uit in het centrum van Rotterdam. Alle beschikbare politie-eenheden wordennaar hartje stad bevolen om het hoofd te bieden aan deze ramp. Zal dit Amerikaansemilitaire vrachtschip zijn bestemming bereiken of…….!

De in in Rotterdam-Charloisgeboren auteur is werkzaam bij dezeehavenpolitie van korps Rotterdam-Rijnmond. Zijn boek bevat veelherkenningspunten en op nautisch gebiedis het tot in de puntjes nauwkeurig. Het verhaal handelt over de belevenissenvan zeehavenpolitie-inspecteurBill Bott. Hij is de hoofdpersoonin het boek dat door een mix vanhistorische gebeurtenissen en recentefeitelijkheden een realistische en ookctieve kijk geeft op een gelukkigniet alledaagse gebeurtenis in de Rotterdamsehaven.

Geen echtekiller, maar het stoomtrammetje dathem in vroeger jaren van Rotterdam-Zuid naar Spijkenisse vervoerde. Eddy bracht immers grote delenvan zijn jeugd door in Spijkenisse,waar hij samen met vrienden aanmodelspoorbanen bouwde en mettreintjes speelde.

Van Driel is idolaatvan vliegtuigen uit de periode van deTweede Wereldoorlog. Daarbij is hijamateur-historicus en actief als vrijwilligerbij het OorlogsVerzetsMuseumop Katendrecht en de stichtingBunker Behoud. Hij verhuisde tientallen keren, ooknaar het Groningse Bourtange. In kwam hij bij de gemeentepolitieRotterdam, nu dus het RegiokorpsRotterdam-Rijnmond. Uiteraard op een schip van de zeehavenpolitie. Foto Joop van der Hor -Weet je nog Bij ons inde Hoeksestraat woonde bakker Pieterson die met zijn bakfietsaan huis kwam, evenals de melkboer met paard-en-wagen.

In de straat had je de waterstoker Hokke, kleine kruidenierannex groenteboer, zodat je voor de meeste dagelijkseboodschappen amper je huis uit hoefde. De slager zat op de Soetendaalseweg. Geen voorgesnedenlappen vlees in gelijkehoeveelheden, maar grote hompen:het vlees werd afgesneden waar jebij stond, of het nu drie ons was ofdrie pond.

Op de Bergweg - naast het ziekenhuis- was onze drogist. Kom daar nu nog maar eens om! Je moest wel wat meer de tijd inde gaten houden; winkels gingentussen de middag een half uur dicht,zodat men kon eten en levensmiddelenzakenwaren meestal opwoensdagmiddag gesloten. KapperOp de hoek van onze straat en deSoetendaalseweg zat heren- enkinderkapper Theo Kleinwoud, erggoed in het bloempotmodel. Hetschijnt dat hij bij de mannelijke jeugd in een ink deel van Rotterdamal snel aardig bekend was.

Een ouderwetse winkel, waar allesnog netjes in laden zat opgeborgenof in kasten achter glas en waarmen rustig verschillende modellenuitgebreid voor je toonde op datmeubelstuk met de toen nog toepasselijkenaam toonbank. We waren netjes opgevoed:niemand mag je in je ondergoedzien, alleen je ouders en eventueelde dokter. Toen had ik al geconcludeerd:niets zo onlogisch als ouders. Els Beekmans. Als de belastingdienst u niet uitnodigde kan hetvoor u toch belangrijk zijn om aangifteinkomstenbelasting te doen.

Nog steeds laten veel mensen ten o nr echte geldliggen. Bel Fiscoop voor een afspraak. Bij Fiscoop heeft u geen digid nodig. Fiscoop helpt de belastingzorgen van Oud Rotterdammer s te verlichten. Fiscoop, ook voor uw aangifte successierecht. Met een Ligier van Cito rijdt u hethele jaar comfortabel en droog! Kies voor een klikvasteoplossing op implantaten!

Nu ook op Internet! Modernste technieken Voor alle tandprothetische en tandheelkundige behandelingen Dagelijks tandarts aanwezig Volledige en goede begeleiding. Het permanent witmaken van tanden.

Uitgevoerd meteen schouwkap, kookplaat, combimagnetron,vaatwasser, koelkast encomposiet werkblad. Als u merkt dat het wandelen te veel moeite gaatkosten. Metde scootmobiel beslist u namelijk zelf over wat u doet.

Dan kunnen wij u daarmee ook van dienst zijn. Vraag de informatiefolder aan, of kom vrijblijvend langsin onze winkel. Roerade is niet voor niets de scootmobiel-specialist. NLMobiel op weg Pearl Buckplaats , BZ Rotterdam, tel. MeisterTradition clickElke 7e m 2laminaat gratisHDF-paneel met Uniclic systeem,7 mm dik, keuze uit 10 kleuren,voelbare houtstructuur,kras-, vlek en slijtbestendig. Per m2 van Nu te zien op volle pallet.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de plusser Dinsdag 29 mei pagina 15Expositie overhet weer inSchielandshuisHet dagelijks weer houdtde gemoederen nogal eensbezig. In de lift of wachtkamervan de dokter biedt hetaltijd een aanknopingspuntom een praatje te beginnen. Kranten hebben een aparteweerpagina en de verwachtingvan weerman of —vrouw staatdagelijks in het centrum vande belangstelling. Medewerkers van de afdeling Atlas VanStolk hebben in het Schielandshuis eenexpositie over het weer samengesteld.

Zebevestigen dat bepaalde producten horenbij een weerbeeld. Zwanenberg concurreertde schaatsende winterrookworstvan Linthorst met hun zomerse variant.

De kalender van Coca Colauit toont cola drinkende meisjes dielachend elk weertype trotseren. En een af-che uit de jaren zestig promoot badplaatsScheveningen met ijsjes etende dames ophet zonnige terras. Op17 september werd de laatste Westermarkt gehouden de eerste op 12 oktober op de middenberm van dezestatige grenswoonstraat tussen het oude De lfshaven en deBospolderbuurt. De wijken Tussendijken,Bospolder, Spangen en De lfshavenFeijenoordworden er op fraaie wijze in belicht. Vorige week is het verschenen ensindsdien is het voor 18,95 euro tekoop in de reguliere boekhandel of tebestellen via www.

De uitgave heeft tot doel deze wijkenin verschillende ontwikkelingsstadiate laten zien. De samenstellershebben niet de bedoeling gehaddeze uitgave te schrijven voor alleenouderen die dit stadsdeel nog hebbengekend. Jongere generaties kunnendoor de afbeeldingen, de beschrijvingenen de plattegrond in dit boek eenuitstekende indruk van de vroegeresituatie krijgen.

Hierdoor zal men dewijk zoals deze nu is, beter begrijpenen er zich meer in thuis voelen. Geregeld doenwetenschappers en geschiedkundigen uitde gehele wereld een beroep op de collectieten behoeve van onderwijs, onderzoekof publicaties. De expositie duurt van 8juni tot 30 september. Dagelijks behalvemaandag geopend van Informatie, www. Arnoud Voet enHans Klaassen hebben het samengesteld.

Voor 18,95 eurois het te koop in de betere boekhandel of te bestellen viawww. Nietsvan het beeld op de foto bestaat nog. De bebouwing is verdwenen en eris ruim tien jaar geleden een nieuwstation gekomen. Op Zuid bevonden zich oorspronkelijkdrie zelfstandige gemeenten: Katendrechten Charlois, beide in geannexeerd, en IJsselmonde in geannexeerd. Feijenoord was eeneiland dat lag op het grondgebied vanIJsselmonde en werd in de zestiendeen zeventiende eeuw door Rotterdamgekocht.

In is Feijenoord of-cieel bij de stad gevoegd. Twee jaar later werd de Koningshavengegraven, waardoor het Noordereilandontstond. De brug deed tot dienst. Pagina 16 Dinsdag 29 mei De Oud Rotterdammer - - Krant voor de plusserBluesSessiondeel 7Medio plaatste basgitarist Alex van Os een oproep in een Rotterdamsekrant waarin hij muzikanten vroeg om een band te beginnen.

Het moest eenbluesband worden. Hij werdde zanger van de band. De naam van de groep: Blues Session. Alex had veel platen encassettebandjes met oude blues endaar luisterden we aandachtig naar. Na een aantal maanden repeterenkwamen de eerste optredens in kleinegelegenheden in de Maasstad. Daarwerden we steeds weer gevraagden van het een kwam het ander. StaphorstNadat Blues Session in zee wasgegaan met manager Ed de Grootkwam er voor de band steeds meerwerk elders in het land.

Dat resulteerde in veel optredensin het hele land. We hebbenzelfs meerdere malen in een gehuchtbij Staphorst gespeeld. Zo voegde saxofonist FransPunt zich bij het gezelschap. Blues Session was volgens Pleuneconstant volgeboekt.

In de week eindenwaren drie optredens eerderregel dan uitzondering. Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Jan Soering en ik run ons familiebedrijf samen met mijn vrouw, mijn twee zoons en een team van vakmensen.

Wij zijn gespecialiseerd in o. Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Uw oude fauteuil of bank aanpassen naar uw zitcomfort. Tevens verwijderen wij houtworm. U kunt met alle houtsoorten bij ons terecht. Ook voor het logen van meubels en het afwerken met een beschermende was-, politoer- of laklaag. Wij stofferen met het beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen en Chesterfieldmeubelen. Ook doen wij diverse leerreparaties, o.

Ook kunnen wij het oude leer terugbrengen in de originele kleur, dit gebeurt op natuurlijke basis. Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte bij u thuis 64 33 of kijk op onze site www.

Staat klaar! Rond het thema Kleurrijk wordt een breed muzikaal palet ten gehore gebracht. Onder leiding van dirigente Xandra Zijlstra passeert een gevarieerd programma met diverse muziekstijlen de revue. Na afloop van het concert is het publiek welkom in het verenigingsgebouw aan de Schenkeldijk voor de traditionele nieuwjaarsborrel.

Kaarten zijn telefonisch verkrijgbaar via en en tevens ook aan de zaal. De toegangsprijs is 10 euro voor volwassenen. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is dat de helft. Het concert begint om Fiat Lounge, airco, panadak, LMV, Dit concert is op zaterdag 10 januari om Ook is het mogelijk kaarten te reserveren via info excelsiorpapendrecht. Vanaf 5 zijn kaartjes ook weer verkrijgbaar bij Theater De Willem, tel. Stoop wordt gerekend tot een van Nederlands grootste tekenaars. Kees Stoop begon zijn kunstenaarsleven na zijn academietijd in Antwerpen bij Teekengenootschap Pictura in Dordrecht.

In deze periode tekende hij onder andere diverse gezichten van Zwijndrecht. Vanaf woonde en werkte hij in het Overijsselse. Ford Focus 1. Een geheel andere kant van de kunstenaar is te zien in zijn nieuwe werk van Beelden van vernietiging en verslagenheid, vertaald in tekeningen.

Opel Astra 1. Toyota Avensis 1. Het in opgerichte ensemble WindQuint is een blaaskwintet, geformeerd door vijf enthousiaste musici. WindQuint richt zich voornamelijk op klassieke muziek en streeft ernaar om binnen dit genre een zeer divers repertoire op het programma te zetten. De musici studeerden aan de conservatoria in Den Haag en Rotterdam. Zij hebben elkaar leren kennen bij het begeleidingsorkest Continuo-Rotterdam, waarin zij al jarenlang deel van uitmaken. Hierdoor is er een mooie balans tussen de vijf instrumenten ontstaan.

STAND 13 n. KLEUR storm sil. Een gedenksteen zorgt voor een speciale herinnering aan een dierbare. Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze site of bel ons voor een persoonlijk advies. Voor ieder budget is er een mogelijkheid. Dordrecht - info esveldinstallatie. Dordrecht Sterrenburg P. Na kerst en de jaarwisseling hadden veel mensen nog een paar vrije dagen.

Een mooi moment om even een rondje langs de kleding winkels te maken. Het was dan ook goed druk in de Dordtse binnenstad vrijdag en het afgelopen weekend. Mede door de opkomst van het gamen en andere sporten was van die vanzelfsprekendheid weinig meer over. Zo merkt de dansleraar. Juist dansen is een leuke manier om aan de zo nodige lichaamsbeweging te komen en dat geldt niet alleen voor de ouderen maar tegenwoordig ook zeker voor de jeugd.

In samenwerking met Fit-Kidz, uit Papendrecht, kunnen voortaan ook de allerkleinste inwoners van Zwijndrecht en omgeving terecht in de sfeervolle danszaal om hun eerste danspasjes te leren. Met ingang van 1 januari kan er niet meer mee betaald worden. Ze doen dat voor 7 februari. De Chipknip bereikte in het hoogtepunt van zijn populariteit ariteit met miljoen betalingen. Daarna aarna liep dat aantal snel terug. Nog niet alle banken zijn echterr op dit moment helemaal klaar voor oor dit nieuwe betaalmiddel.

Met de Cosmetic Training Simulator worden d. Doorbreek vastgeroeste gewoontes en word bewuster van hoe, wanneer en wat we eten. Dat ligt voor elk individu anders waardoor elk advies persoonlijk is. Aanmaak van collageen wordt ook gestimuleerd. De Cosmetic Training Simulator kan ook gebruikt worden om pijn te verlichten, te verminderen of zelfs helemaal weg te halen.

Denk hierbij aan: bekkenbodemklachten, stressincontinentie, menstruatiepijn, reumaklachten, lage rugpijn. Met in totaal 44 deelnemende juniorenren- en seniorenteams kan de eerste editie van het zaalvoetbaltoernooi nooi een succes genoemd worden. Zeker ook gezien de publieke belangstelling. De tribunes van de DeetosSnel-hal in Crabbehof was regelmatig gelmatig bevolkt door ruim vijfhonderd toeschouwers.

Uit de reacties merk je dat het meer dan een voetbaltoernooi is. Het is een gezamenlijke afsluiting van de eerste helft van het voetbaljaar. De De rood o -blauw uw wen ging uiteinuitein in ndelijk met dee megabeker en een een gouden goudeen medaille medaaille naar huis.

Ze Ze wonnen met Dubbeldammers wass er een zilveren Voor ddee Dubbel ldamm mmers wa mm w n medaille. Een Een wedstrijd wedstriijd ddie ie eeindigde in ndi d gde in -0 voor de oranje-wi witwi t tten. EBOH eindigde Lindt ten n.

Bij de C-jeugd tenslotte was er dan toch nog de wisselbokaall voor oor Dubbeldam. De ploeg versloeg. Senioren Het toernooi werd verspreid over twee dagen 29 en 30 december gehouden. De beste teams speelden op dag twee in de winnaarspoule, de overige teams streden om de overige plaatsen in de verliezerspoule.

De andere deelnemers waren, in volgorde van hun eindklassering RCD,. Ardie den Hoed reikt de wisselbeker uit die bijna groter is dan de voetballertjes zelf. Oranje Wit W met een nipte EBOH sloott de rij. Polonaise Ook wordt zeker weer afgesloten met een editie van dit zaalvoetbaltoernooi, stelt Ardie den Hoed.

Een traditie die veel mensen blijken te hebben gemist. Op het veld gaan ze voor de winst, maar na de wedstrijd was het zeer gezellig.

We hebben afgesloten met de polonaise. Ook dat is traditie. Met de Dordt Centraal Indoor Cup is deze traditie na vijftien jaar nieuw leven ingeblazen. De editie van vindt opnieuw plaats op 29 en 30 december, mogelijk met een uitbreiding naar de 28e. Dit jaar zijn Walter van de Lagemaat en Jaap de Vos 25 jaar lid.

Peter den Hartog werd benoemd tot lid van het jaar Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van vv Dubbeldam werden maar liefst 27 jubilerende leden gehuldigd. De aanmoedigingsspeld werd uitgereikt aan Wim Pluijmert. Erelid Gerard Holster was maar liefst 70 jaar lid en lid van verdienste Ron Holster bereikte de mijlpaal van 50 jaar lidmaat-. Ook Henk Dokman en Cees den Heijer waren 25 jaar lid, maar konden niet aanwezig zijn.

Voor een gegarandeerde occasion Wij danken u voor uw enthousiasme in en zien u graag terug in Voorstraat Dordrecht.

Ahmet Karapinar: Wenst een nieuwe Dordtse Biesbosch, waar vooral de natuur zijn gang moet kunnen gaan. De allerbeste wensen voor WWW.

Door middel van aantrekkelijke lessen, verzorgd door vakkundige docenten van Hattrick, kunnen de kinderen kennismaken met allerlei verschillende vormen van sport en bewegen. De serie van zes lessen start op woensdag 14 januari in de Develhal. Inschrijven kan tot en met 7 januari via www. De aanvaller maakt gebruik van een clausule in zijn verbintenis dat hij halverwege het seizoen transfervrij zou kunnen vertrekken.

Bij de hekkensluiter van de eredivisie kwam Danso nauwelijks aan spelen in de hoofdmacht toe. Door de terugkeer bij de selectie van de van een beenbreuk herstelde Giovanni Korte is de speelkans van Danso alleen maar kleiner geworden. Vanwege de beenbreuk die Korte in september opliep. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig. De aanvaller is met onmiddellijke ingang toegevoegd aan de selectie van trainer Ernie Brandts.

De nu jarige Slory startte zijn loopbaan in het betaalde voetbal bij het Velsense Telstar om via Excelsior de overstap te maken naar Feyenoord. In januari lonkte het buitenlandse avontuur voor hem en ging hij spelen voor het Engelse West Bromwich Albion. De tweevoudig international kwam daarna nog uit voor Levski Sofia en Adelaide United. Na het. In het achterliggende promotieseizoen speelde Danson eveneens voor FC Dordrecht, maar werd hij voortijdig door de clubleiding weggestuurd wegens een ongemotiveerde indruk.

Es ist ein Brummen im Keller bis zum Hennekijnstraat. Wenn sie wissen. Lachen:"Es ist nicht ein Tee-Party. Er ist streng, aber fair. Siebdruckkurs 15 Lesser von 3 Stunde. Kosten 69 zu euro. Es ist ein Ausdruck von Wut auf das Leben und es nicht akzeptieren,. Bevor sie auf die Platte kam, sie bereits voll Live gebildet.

No Can Dance ist daher mehr als eine Bandplatte Populismus. Ich wollte wirklich ein Pop-Album machen. Das ist nicht im Proberaum zu arbeiten. Da wir nur mit wiederkehrenden Zahlen besorgt. Also das war wirklich gut, denn in meinem Kopf war ich viel breitere Horizonte.

Populismus ist veel introspectiever dan No Can Dance. Max hat auch zwei Songs geschrieben. Er war gerade in einer Beziehungskrise. Es klingt hart, aber es kam zu der Platte im richtigen Moment. Es passte perfekt mit dem Rest des Materials. Es klingt wie ein Klischee,, aber sein Beitrag war eine frische Brise.

Genau wie in einer Ehe. Wir brauchten jemanden, der sagte,: "Genug Bullshit, Jetzt haben wir dieses Lied wieder tun. Er tut viel mehr als genau das, was den Tasten. Das Lied handelt von Versuch und Irrtum. Und Sie tun es noch am besten auf einer dicken Matte.

Leider kann die Klammer nur 3voor12 ersichtlich. Das war vor zehn Jahren oder auch…". Theater Zuidplein ist wirklich ein Volkstheater. In den ersten Jahren war es sicher. Er lebt wirklich da! Die Storylines und die Sprache kann ein bisschen leichter. Von Storytelling zu tanzen. Eine Entschuldigung, nicht ins Theater zu gehen, gibt es kaum mehr. Der Kiefer war nur Das Naturhistorische Museum ist nicht nur die Originalunterkiefer ausgestellt.

Neben der Stromanstiegs, hat auch die Zeit der zu eine klare Signatur in Rotterdam Architektur links. Funktions-, fest, hell und luftig. Hassink fotografiert von zu die charmanten Damen posiert im Auto zeigt in den Autos. Aus diesem Grund Hassink besuchten Automessen auf drei Kontinenten. Der Besucher kann durch o. Dutzende von Teilnehmern in den letzten Monaten getan ihr Bestes in der Vorrunde der Ausgabe der Cameretten.

Was Cabaret Talent gewinnt 24 November, der letzte im Luxor? Welche Erinnerungen haben Sie an diese Nacht? Also in dieser Hinsicht das Halbfinale war ein Sieg. Ich dachte immer: diese nimmt man mich weg mehr. Sie machen Ihre ersten Witz, und arbeitet dann. Ich konnte es kaum glauben. Also ich habe keine Erfahrung mit anderen Festivals, aber was mir auffiel, war, dass es so gut versorgt Sie getroffen. Dann gehen sie ein Wochenende mit Ihrer Arbeit.

Sie erhalten Workshops, Tipps, Sie sogar Schlaf bleiben. Mit dem einzigen Zweck, um Sie besser Kabarett-Show zu machen. Es war wirklich etwas Besonderes. Sie erhalten eine Art Familiensinn. Besonders, wenn man auf der Tour nach der letzten drei von uns gehen. Ich bin immer noch in Kontakt mit einer Teilnehmerzahl. Gerade jetzt mit Timothy Begeyn sprach ich, Sieger Was erwartet die Besucher dort?

Man kann erwarten, dass ein Fest! Es geht um mein Leben. Es ist nicht normal, Standard Kabarett. Immigrant oder native. Cameretten Auf das Finale findet 24 November im Luxor. Exploration ist nun vorhanden in Form von poprockformatie Agua de Annique. The Gathering Fans brauchen nicht zu verzweifeln.

Das Fahrzeug kann unterschiedlich sein, aber Van Giersbergen der Verzauberung weiter. Mit Worten werden Sie wahrscheinlich wissen. Pop vs. Die amtierenden Dichter variieren in der Nacht. Zu diesem Anlass welche musikalische Freunde auf dem Boden. Ein Salto? Nach der neunzehn Jahre alte Stefan Sakrama Musik ist notwendig,. Als so genannte halb erweiterte Breakdancer sollte er wissen,. Breakdance und Musikquellen seit den siebziger Jahren ein unzertrennliches Paar.

Alle in der Warm-up zeigt, dass einige nicht in komplizierten Tanzschritte gekleidet. Versuchen Sie dann nur versuchen, auf Ihre Tanzschritte zu konzentrieren. Von sixstep Die sechs Grund Boden fit Automatismus sein soll.

Nach Student Stefan geben viele Menschen zu schnell. Sechzehn Jahre alten Bernstein Rebers hat zusammen mit ihrem Bruder zu kommen. Sie ist mit ihrem ersten Schritte auf dem Weg Breakdance zufrieden. Ich habe einmal Street. Aber gerade noch viel einfacher, ist gewesen! Hip Hop House besteht seit August Preise v. Opium zu rauchen durch Mystik im Laufe der Jahrhunderte umgeben.

Weniger bekannt sind die Rituale und Attribute. Die geronnene Saft aus getrockneten Samenkapseln der Mohnpflanze wurde verwendet, um schreienden Babys zu beruhigen. Schriftsteller Thomas Sydenham lobte die Linderung der Auswirkungen von Opium: "Von allen Mitteln, die der Herr dem Menschen gegeben hat, um seine Leiden zu lindern, vielleicht keiner ist so universell und als Opium effektiv.

Es diente als ein Brecheisen, um die Jahrhunderte zu zwingen geschlossenen Tor des himmlischen Reiches. Baseball hat seinen Ursprung in der englischen Spiel der Allrounder. Sie von den Besten lernen. Alles, so variiert wird. Es ist wunderbar, gegen diesen Ball zu schlagen. Aber Sie sollten auch realistisch sein. So etwas ist wirklich hart. Ich muss auch an meine Zukunft denken. Inzwischen Einhorn ist sein Team Spielsituationen im Training. Zu der Zeit, dass es falsch ist, greift er: "Kommunikation miteinander , Jungs!

Aber wenn niemand sagen, Sie tun es falsch, Sie lernen, gar nichts…". Telefon : E-mail : info knbsb. Ihre Abseilen Partner versucht, sich Mut zu sprechen. Heute hatten wir zwei der sagte sogar "mein Teil zu geben, sondern um Fido '. Bereits im Vorfeld in der Regel sehen Sie, dass. Dann werden sie unter den Augen mit dicken Mauern eingeschaltet, weil sie die ganze Nacht wach gelegen haben. Eine neue Gruppe ist schon bereit, die schwindelerregende Reise zu machen.

Troubled sie sieht ihren Vater und sprach ihn nach oben. Dit rockt, saugt, Schaukeln und wackelig. Daan Schinkel spielt in seiner alten Leder jekkie und abgewetzt All Stars einen ebenso verfallenen Orgel, dass scheint direkt aus dem Secondhand-Laden genommen. Groovy Trommelrhythmen und Stechen Strichen alternative.

Klar ist, dass zZz keine Angst zu experimentieren. Auch Rotown. Rotterdam hat mehr als hundert Jahren die Architektur in ein paar Quadratkilometer sehen. So langsam, dass die nackt war nicht beobachtbare. Eine Reise, die von der westlichen Handelsterrein geht bis zur multifunktionalen Hotelkomplex Montevideo, die auf den woonwolkenkrabbers Sitz in New York ist. Lob der Torheit ist das zentrale Thema des Buches Woche Nach dem Buch von Erasmus benannt, unterstreicht diese Die Organisation hofft, sortieren boekenbalsfeertje.

Die erste Ausgabe wurde eine Woche nach Erscheinen verkauft. Die Nachricht wirklich aus heiterem Himmel kam. Ich hatte nie erwartet. Ich ging durch eine Scheidung sind sie. Ich bin eine Art Forschungs.

Kim von Antidote bei 'Kim' mittlerweile Schriftsteller. Ich eigentlich nur wissen, ganz vorne, was ich tun werde,.

Jerry Lee Lewis ist fantastisch. Er hat eine Masche auf ihn los, aber ich mag. Humor ist das Werkzeug, mit dem Sie ernsthafte und wichtige Dinge zu relativieren erlaubt. Es erlaubt Ihnen, einen Griff auf Ihr Leben halten. Humor ist ein Rettungsring. Viel Prahlerei und akademischen Jargon.

Nicht, dan Hunter Thompson. Um seine Geschichten Ich lache so unkontrollierbar. Ich habe auch, dass mit der Arbeit der Deelder. Das hat eine so furchtbare Laune. Ich brauche alle lachen, wenn ich daran denke, ha ha ha ha. Wenn es ohne billige Ressourcen. Nachdem meine Tour mit Giphart und Schutzbrille kommt ein Tourtagebuch. Ich habe nicht zu Hause seit zwei Wochen. Ich sehe mehr Hotels als mein eigenes Bett. Aber ja, wenn ich zu Hause auf der Couch nichts zu tun, Ich in ein tiefes Loch fallen.

Mmm, wenn ich so sagen? Es ist ein netter Kerl,, aber es gab kein Durchkommen. Ich tat mein Bestes,. Selbst die Toilette versuchen, aber selbst in den Arsch wischen Sie mit, es war nicht gut genug, hahahahaha. Platz Augen von Dutzenden von Filmen, die bei der Eine provokante Leistung im Theater zu handgemalte Filmplakate in der Kunsthal.

Der Franzose Emile Cohl, zwischen in mehr als Animationsfilme als historische Ausgangspunkt gemacht, Die Ausstellung untersucht die Beziehung zwischen Film und bildender Kunst. Es gibt einen atemberaubenden Lichtdesign Zeichnungen, klassische und moderne Nachtaufnahmen und Collagen von 'nach, um night'-Postkarten zu sehen.

Die Objekte und Skulpturen sind im 30 Bereich der Villa platziert. Aufgrund der unterschiedlichen Natur der Villa nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern auf einmal innen. Aber auch die weniger bekannten Kollywood, besser bekannt als die Tamil Kino, ist mindestens so bedeutenden Filmindustrie. Designer von Bollywood- Kollywoodbillboards und im Laufe der Zeit entwickelte seinen eigenen Stil indische Publikum ins Kino zu locken.

In Between Amateurs sie verpackt und bereit zu gehen? Aber nach und nach untergraben sie ihre Rollen und ihr Spiel ist verbindlich. Das Programm des Kollywood Billboards - Tamil Kino uit Indien. Kunsthal 20 Januar und 28 Mai. Ludmilla Svikova ist schon mehr als zehn Jahren auf dem Filmfestival Programmierer. Das ist schwer zu sagen,. Aber eigentlich kann ich dagegen, dass schwierige Entscheidungen zu tun.

Direktoren sind sehr die Geschichte bezig. Via Filme, die sie versuchen, mit ihrer Vergangenheit fertig zu werden. Der Zweite Weltkrieg ist ein wichtiges Thema, wie der Kommunismus. In jedem Bereich ist umfang. Im Teil, der durch die EU-Geld. Es gibt immer noch eine Menge Tabus, wie Nacktheit und Sex.

Auch Fluchen und Schimpfworte ein Problem in Filmen. Das in dem ehemaligen Ostblock schon dem Fall verwendet, und das ist immer noch wahr. Der Film Jilani Saadi. Optimisti wurde von serbischen Regisseurs Goran Paskaljevic gemacht. In seiner Heimat ist er ein bisschen wie ein persona non grata wegen seiner Kritik seiner Lands. Nach einer benommen "Okay, ich werde versuchen ", Eva Packs ein Schlag.

Sie sollen zeigen, wann und mit welcher Hand die Djembe "beschlagen" muss. Das Wissen,- und kreativen Teil wird angeregt. Aber selbst diese Gruppe immer noch viel zu verbessern. Die Kursteilnehmer erhalten eine Wochenstunde. Die elf Jasper hat heute vorgeladen.

Er folgt ein Jahr Djembe Klassen und mochte es. Film ist eigentlich erst vor kurzem, im Vergleich zu anderen Disziplinen. Die Filmemacher ersten Bilder ihrer Umgebung gemacht. Viele Bilder, von bekannten und weniger bekannten Filme. In diesem dritten Stunde ist die zentrale Montagetechnik. Martin gibt eine Menge interessanter Informationen. Es ist nicht nur die Filme selbst, aber sie sind auch in einer breiteren sozialen Perspektive. Miep 62 erinnert an die Worte ihres Klassenkameraden.

Sie lernen, auf eine andere Weise zu Film sehen. Durch den Akt mehr, als er wirklich ist es,, die in dieser Zeit war einzigartig, das Drama wird verbessert. Aber auch diejenigen, die genug von James Bond und Herr der Ringe haben, aber nicht wissen, wo sie andere Filme schauen oder wie sie nicht verstehen, sollten, sind willkommen. Kosten: 50 zu euro. Es ist schnell klar,: Japanische Blumenarrangements ist viel mehr als das, was Blumen in einer Vase Wurf.

Eine echte Informationsabend, dem japanischen Kulturzentrum Shofukan investiert. Ikebana ist aus den Worten Ikeru zu leben aber Blume. Ikenobo ist der Name des Tempels, wo der erste japanische Blumenarrangements entwickelt, so lehrt die Video.

Die Zahl angegeben Stile o. Ohara, Rikka, Ax eine Moribana jetzt auf den Weg zu schwindelerregenden nehmen. Nicht so bei den Kolleginnen und Besucher. Die meisten bereits wissen, dass Ikebana ist mehr als werfen Blumen und Zweige in einer Vase. Wir wohnen in unserer Entwicklung ", sagt Bouwmeester.

Die beiden sind zuversichtlich, dass sie hier lernen. Also, wenn Sie nur eine ungerade Anzahl von Elementen verwenden, verwendet.

Ikebana nicht kaufen kann. Die Mayas haben. In zwei Tagen werden die Teilnehmer die grundlegenden Techniken gelehrt lernen. Schnitt, Streik, zu haften, Motive und Materialien werden alle behandelten. Inspiriert durch die Dutzende von Beispielen, die die Teilnehmer auf den Tisch gelegt, um direkt an die Arbeit.

Mutter und Tochter Nobel verstehen, warum. Lachen: "Aber in diesem Tempo habe ich dann brauchte sechs weitere dieser Workshops. Hit zeigt einen wesentlichen Teil und anscheinend funktioniert es sehr therapeutische. Mit in Scheiben geschnitten orange Fliesen der Rand des Pflaster ist sie. Als sie reibt die letzte Fliesenkleber, es gibt einfach zu wenig Platz. Liebende Tochter hat ihre eigenen Methoden. Nach ersten Fliesen selbst angepasst haben, sie entscheidet, das Holz auf der Fliesen schmieren.

Ihre Mutter lehrt sie, ihre Fehler. Ein weiterer Teilnehmer, der mit einem fehlerhaften Fliesenschneider gestartet, dessen es sieht nichts in all. Ich bin besser auf sie. Der Kurs richtet sich an die Mosaic Doezelfschool bei Schiekade gegeben Anders als bei der Tour Name "Revolution 10" deutet darauf hin,, muss es sein, eine musikalische Revolution. Aber dann sicherlich ein Musikabdeckung.

Das ist ganz nett, aber wir schon so oft getan haben,. Und Zimmer, die haben wir nun nicht gebucht, hinter dem Ohr zu kratzen Ein Zimmer hat ein geringeres Risiko, weil Dutch Handlungen subventioniert werden. Es ist kein Hexenwerk ", lacht Marcel. Rufus: "Es ist ein bisschen wie ein Monokultur hier. Und dann haben Sie sich entschieden haben. Und jetzt haben sie die alternative Jungs noch Intwine bijgedaan haben.

Die Vorspannung muss durchbrochen werden. Wir wollen auch anderen Bands, von unserem Wissen profitieren. Da wir unsere Inspiration leiten Es muss dynamisch bleiben, dunkel und geheimnisvoll. Es dauerte eine Weile, aber ich Against I ist wieder da. Dann mussten wir ein neues Label Epitaph zu finden, da nicht wollen, mit uns weiter.

Aktion, Schreiben und Aufnehmen Songs. Das ist gut kontrollierte. Wir waren so auf die Zeit, die wir bei Epitaph verwendet. Vierzehn neue Songs wurden in den Abendstunden und am Wochenende aufgezeichnet. Kein Stress, Nur an der Bequemlichkeit. Wenn etwas nicht stimmte, dann werden wir es ruhig tun konnte und holen die besten Songs. Aber dann? Das Album ist fertig und Sie nicht mehr Haushalts zu mischen haben. Eine solche Zusammenarbeit ist unser Geburts richtigen Zeit.

Er ist in der gleichen Szene auf dem gleichen Niveau. Ihre Nummer Hier wissen Sie, 1 sind auf dem Etikett. Unser Musikgeschmack hat sich viel breiteren Laufe der Jahre. Optimismus statt jugendlichen Leiden. Jetzt sind wir fast grau und fester hahaha. Es ist fast, Showtime in Bibelot. Es war wirklich ein Durcheinander. Bill Stevenson kam herein und machte einen Anruf nach dem Programmierer der Halle. Es wurde nicht verkauft, aber es war ein Mist in der Umkleide.

Mmm, vergiss es, Ich werde eine andere Band zu nehmen.

DE. KATENDRECHT. NIEUWSPEPER 14 JUNI 6. HET GLOOIENDE DAKLANDSCHAP VAN DE GROENE KAAP De aanpak van landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster valt op. Zijn Rotterdamse LOLA Landscape Architects.

About : Arashijin

8 thoughts on “Dorus - De Lijnbaan (Vinyl)”

  1. 7" Single on 45cat: Dorus (Tom Manders) - De Lijnbaan (Delilah) / De Laatste Trein Naar Rotterdam (Ajax-Feijenoord) - Philips - Netherlands - JF.
  2. Dorus (Tom Manders) A: Speel De Clown B: Twee Bijen: Philips Netherlands: JF: 2 May 7" 0: Dorus (Tom Manders) en Dollefie Zallevie A: Twee Ouwe Toffe Jongens Dorus (Tom Manders) B: Lobith Aan De Rijn: Philips Netherlands: JF: 10 Oct 7" 0: Dorus (Tom Manders) A: De Laatste Trein Naar Rotterdam (Ajax.
  3. Shop the Netherlands Vinyl release of Herinneringen Aan Dorus by Dorus at Discogs.3/5(1).
  4. vinyl single 7 inch - Dorus - Grote Honig Luisterwedstrijd. Staat van het item: anders (zie omschrijving) artiest: dorus titel: grote honig luisterwedstrijd produktspecificatie formaat: Dorus: de Lijnbaan. Single van dorus: de lijnbaan vinyl prima, fabriekshoes. Zie foto. Verzendkosten voor rekening koper. Ophalen of Verzenden. Bieden.
  5. A1 Figaro-Parodie A2 Mijn Grote Teen A3 Die Lijnbaan (Delilah) A4 Als Ik Een Miljoen Bezat A5 De Laatste Trein Naar Rotterdam (Ajax-Feyenoord) A6 Me Bank In Het Bos A7 Twee Ouwe Toffe Jongens B1 Me Auto B2 Daar Neem Je Je Hoed Voor Af (Voor De Metro In Rotterdam) B3 Brandkastenmanus.
  6. De Lijnbaan Dorus; Zo komen de praatjes in de wereld Dorus; Daar neem je je hoed voor af (voor de metro in Rotterdam) Dorus; Pas op, ga niet over de streep Dorus; De laatste trein naar Rotterdam (Ajax-Feyenoord) Dorus; Speel de clown Dorus 'n Rijke goser Dorus; Mies van speculaas Dorus; Als vader een mooie dochter heeft Dorus; Ik zou honderd.
  7. 1 single Dorus=De Lijnbaan / De laatste trein naar Rotterdam Label: philips jf single zonder middenstuk. Vinyl in goede staat & in origineel fotohoesje.
  8. Ferry Wienneke was orkestleider bij de herinneringen aan Dorus/Tom Manders met “die Lijnbaan” (L. Reed). En bij de 30 grootste successen van Dorus () stond het orkest onder leiding van Bert Paige, Johnny Holshuysen, Pi Scheffer en Ferry Wienneke. Wilma Reading met “On Fire”. Het orkest was onder leiding van Ferry Wienneke. On Fire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *